CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 185 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
17 1.001098.000.00.00.H42 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
18 1.003596.000.00.00.H42 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Cấp Quận/huyện Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông
19 2.001261.000.00.00.H42 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
20 1.004443.000.00.00.H42 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 1.000804.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
22 2.000337.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
23 2.000356.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
24 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
25 1.001055.000.00.00.H42 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
26 1.009996.000.00.00.H42 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
27 2.000414.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
28 1.003719.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
29 1.001109.000.00.00.H42 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
30 1.009997.000.00.00.H42 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng