Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Công dân nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ như thế nào? Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Ninh Bình, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết. 11/09/2020
2 Đăng ký tài khoản công dân, doanh nghiệp như thế nào? Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng cách vào đường link sau:
https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-ky-tai-khoan
11/09/2020
3 Công dân chọn cơ quan thực hiện như thế nào? Căn cứ vào “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chọn cơ quan thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện 11/09/2020
4 Cách tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công như thế nào? Người dân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:
-Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp
-Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp
-Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến
11/09/2020

EMC Đã kết nối EMC