CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 137 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
46 B-BCA-153498-TT Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
47 2.001195.000.00.00.H42 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
48 B-BCA-153666-TT Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
49 B-BCA-153585-TT Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
50 B-BCA-153603-TT Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
51 B-BCA-153499-TT Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
52 B-BCA-153668-TT Cấp lại Căn cước công dân (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
53 B-BCA-153606-TT Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
54 B-BCA-153479-TT Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
55 B-BCA-153542-TT Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
56 B-BCA-153500-TT Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
57 B-BCA-153667-TT Đổi Căn cước công dân (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
58 B-BCA-153607-TT Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
59 B-BCA-153480-TT Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
60 B-BCA-153543-TT Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh