Tên cơ quan Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến Một phần Toàn trình Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đang xử lý Hồ sơ trả kết quả Hồ sơ trễ hạn Hồ sơ đã hủy Tỉ lệ trước hạn Tỉ lệ đúng hạn Tỉ lệ trễ hạn
UBND Thành phố Ninh Bình 0 0 0 22349 0 22387 0 4 69.7 % 30.3 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 6 0 3 12541 206 12335 0 9 91.6 % 8.4 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 44 142 167 12629 0 12765 1 112 57.7 % 42.3 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 1 0 0 7264 0 7299 0 3 40.5 % 59.5 % 0 %
UBND Huyện Hoa Lư 0 0 0 4592 22 4570 0 6 45.9 % 54.1 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 9 7 10 16441 29 16412 0 17 37.9 % 62.1 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 0 0 1 17884 0 18139 30 54 40.5 % 59.3 % 0.2 %
UBND Huyện Yên Mô 0 0 1 16857 0 16979 0 10 38.1 % 61.9 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 17 62 40 772 0 773 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Công Thương 6 25 104 15263 0 15314 0 0 0.8 % 99.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 0 80 290 0 310 0 0 94.5 % 5.5 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 2405 0 2405 0 0 3.8 % 96.2 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 57 4 53 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 33 55 18 39318 1720 37598 39 61 85.8 % 14.1 % 0.1 %
Sở Nội vụ 7 32 48 130 0 156 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 20 41 74 700 0 760 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 57 290 2 288 0 19 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 9 14 0 15 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 0 30 23 1 22 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 48 0 48 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 6 65 51 8528 1 8527 2 1 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 0 115 1111 0 1122 0 0 96.1 % 3.9 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12 31 86 1373 0 1393 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
Sở Tư pháp 16 98 19 4906 0 5001 0 1 95.3 % 4.7 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 3 94 146 0 146 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 60 52 3 49 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 3 17 4618 0 4626 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 1 24 21666 0 21909 0 0 0 % 100 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 11 0 0 10 1 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Toàn tỉnh 321 570 1181 212277 867 211410 72 297 54.2 % 45.8 % 0 %
UBND Thành phố Ninh Bình
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
0
Tiếp nhận:
22349
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
22387
Trễ hạn:
Trước hạn:
69.7 %
Đúng hạn:
30.3 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Huyện Kim Sơn
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
12541
Đang xử lý:
206
Trả kết quả:
12335
Trễ hạn:
Trước hạn:
91.6 %
Đúng hạn:
8.4 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Huyện Nho Quan
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
12629
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
12765
Trễ hạn:
Trước hạn:
57.7 %
Đúng hạn:
42.3 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Thành phố Tam Điệp
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
0
Toàn trình:
0
Tiếp nhận:
7264
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
7299
Trễ hạn:
Trước hạn:
40.5 %
Đúng hạn:
59.5 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Huyện Hoa Lư
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
0
Tiếp nhận:
4592
Đang xử lý:
22
Trả kết quả:
4570
Trễ hạn:
Trước hạn:
45.9 %
Đúng hạn:
54.1 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Huyện Gia Viễn
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
16441
Đang xử lý:
29
Trả kết quả:
16412
Trễ hạn:
Trước hạn:
37.9 %
Đúng hạn:
62.1 %
Trễ hạn:
0 %
UBND Huyện Yên Khánh
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
17884
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
18139
Trễ hạn:
Trước hạn:
40.5 %
Đúng hạn:
59.3 %
Trễ hạn:
0.2 %
UBND Huyện Yên Mô
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
16857
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
16979
Trễ hạn:
Trước hạn:
38.1 %
Đúng hạn:
61.9 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
772
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
773
Trễ hạn:
Trước hạn:
98.8 %
Đúng hạn:
1.2 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Công Thương
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
15263
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
15314
Trễ hạn:
Trước hạn:
0.8 %
Đúng hạn:
99.2 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
290
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
310
Trễ hạn:
Trước hạn:
94.5 %
Đúng hạn:
5.5 %
Trễ hạn:
0 %
Công an tỉnh
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
2405
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
2405
Trễ hạn:
Trước hạn:
3.8 %
Đúng hạn:
96.2 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Thông tin và Truyền thông
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
57
Đang xử lý:
4
Trả kết quả:
53
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
39318
Đang xử lý:
1720
Trả kết quả:
37598
Trễ hạn:
Trước hạn:
85.8 %
Đúng hạn:
14.1 %
Trễ hạn:
0.1 %
Sở Nội vụ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
130
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
156
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Y tế
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
700
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
760
Trễ hạn:
Trước hạn:
99.2 %
Đúng hạn:
0.8 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Xây dựng
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
290
Đang xử lý:
2
Trả kết quả:
288
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Tài chính
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
14
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
15
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Ban Quản lý các KCN
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
23
Đang xử lý:
1
Trả kết quả:
22
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Du lịch
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
48
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
48
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Giao thông Vận tải
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
8528
Đang xử lý:
1
Trả kết quả:
8527
Trễ hạn:
Trước hạn:
96.8 %
Đúng hạn:
3.2 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
1111
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
1122
Trễ hạn:
Trước hạn:
96.1 %
Đúng hạn:
3.9 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
1373
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
1393
Trễ hạn:
Trước hạn:
99.9 %
Đúng hạn:
0.1 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Tư pháp
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
4906
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
5001
Trễ hạn:
Trước hạn:
95.3 %
Đúng hạn:
4.7 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Văn hóa Thể thao
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
146
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
146
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Sở Khoa học và Công nghệ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
0
Toàn trình:
Tiếp nhận:
52
Đang xử lý:
3
Trả kết quả:
49
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
4618
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
4626
Trễ hạn:
Trước hạn:
99.9 %
Đúng hạn:
0.1 %
Trễ hạn:
0 %
Bảo hiểm Xã hội
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
0
Một phần:
Toàn trình:
Tiếp nhận:
21666
Đang xử lý:
0
Trả kết quả:
21909
Trễ hạn:
Trước hạn:
0 %
Đúng hạn:
100 %
Trễ hạn:
0 %
Văn phòng UBND tỉnh
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến:
Một phần:
0
Toàn trình:
0
Tiếp nhận:
10
Đang xử lý:
1
Trả kết quả:
9
Trễ hạn:
Trước hạn:
100 %
Đúng hạn:
0 %
Trễ hạn:
0 %