Tìm thấy 356 thủ tục

Toàn trình
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
DVC cung cấp thông tin trực tuyến
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Toàn trình
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Một phần
Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân
Một phần
Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Toàn trình
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Toàn trình
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
...