Mức độ 2  Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-NBI-286400
Lượt xem: 671
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện


Lệ phí


Không


Phí


k


Căn cứ pháp lý


Luật 84/2015/QH13
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH


- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu). b) Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện. c) Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu) Tải về

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.