Một phần  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Ký hiệu thủ tục: 1.000684.000.00.00.H42
Lượt xem: 1270
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện- Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung.Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý- Luật 51/2010/QH12 - Nghị định 06/2011/NĐ-CP - Nghị định 28/2012/NĐ-CP* Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện - nơi đã thành lập Trung tâm, (sau đây gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.

* Bước 2. Xử lý hồ sơ

   Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét tính hợp lệ, thẩm định hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản yêu cầu bổ sung chuyển đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để thông báo đến cho người đứng đơn biết để hoàn thiện.

* Bước 3. Trả kết quả

- Tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để nhận kết quả.

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép; + Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép); + Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

File mẫu:

Không