Một phần  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.002425.000.00.00.H42
Lượt xem: 773
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trạm Thú Y huyện, Phòng Kinh Tế huyện, Trung tâm Y tế huyện.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện hoặc gửi qua đường Bưu điện.

Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ lưu tại phòng Y tế, 01 bộ lưu tại cơ sở)
Thời hạn giải quyết


20 – 85 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đến ngày hẹn trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cá nhân, tổ chức)


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


- Phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính 


Phí


- Phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính 


Căn cứ pháp lý


- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, ngày 17/6/2010;- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y té quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm  đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.- Quyết định 5708/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND thành phố Ninh Bình.


- Bước 1:  01 ngày - Cơ sở gửi Hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện (Bộ phận Một cửa). Cán bộ Một cửa tiếp nhận hồ sơ và giao cho Phòng Y tế huyện thụ lý.

- Phòng Y tế huyện nhận hồ sơ bàn giao từ Bộ phận Một cửa và thụ lý hồ sơ.

- Bước 2:

   + Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chuyên viên phụ trách ATTP thành phố ghi, ký giấy thẩm xét hồ sơ, thông báo cho thành viên Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định tại cơ sở theo Quy định của UBND thành phố ( Phòng Y tế - 05 ngày)

   + Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện đầy đủ theo quy định

·        Cơ sở không bổ sung hồ sơ theo quy định. Phòng y tế tiến hành hủy hồ sơ.

·        Nếu cơ sở hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định trong vòng 30 ngày, nhận hồ sơ và thông báo thẩm định.

- Bước 3: Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; thẩm định điều kiện ATTP tại cơ sở theo quy định và ghi vào Biên bản thẩm định.

      + Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Phòng Y tế huyện cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu  số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).

      + Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 30 ngày . Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở đó có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.

      + Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, Phòng Y tế căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quả lý an toàn thực phẩm  trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định. ( <30 ngày)

-Bước 4: Kết quả thẩm định đạt soạn thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện (02 bản), trình lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt – 01 ngày

- Bước 5: Lãnh đạo thành phố ký duyệt Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (01 ngày)

- Bước 6: Đóng dấu vào bản Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

- Bước 7: Phòng Y tế bàn giao Giấy chứng nhận về Trung tâm Một cửa và lưu hồ sơ tại phòng.

   + Trung tâm Một cửa thu phí và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ( 01 ngày) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ( Mẫu số 01);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm ( Mẫu số 02);

- Giấy xác đã tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ sở y tế có thẩm quyền (cơ sở Y tế cấp huyện trở lên).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Tải về In ấn
  • Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm Tải về In ấn

Không