Tìm thấy 507 thủ tục

Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mức độ 4
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.
Mức độ 2
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 3
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 3
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Loading...