Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 3
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ 2
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ 3
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Mức độ 3
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Mức độ 3
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Mức độ 4
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Mức độ 4
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Loading...