Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Mức độ 4
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Mức độ 4
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Mức độ 4
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Mức độ 2
Tiếp công dân tại cấp xã
Mức độ 4
Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.
Mức độ 4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Loading...