Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 2
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Mức độ 2
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Mức độ 4
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Mức độ 4
Thông báo thành lập tổ hợp tác
Mức độ 4
Thông báo thay đổi tổ hợp tác
Mức độ 4
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.
Mức độ 4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Mức độ 4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước. (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Mức độ 4
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Loading...