Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 2
Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Mức độ 4
Tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mức độ 4
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Mức độ 4
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Mức độ 4
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)
Mức độ 4
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Mức độ 3
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Mức độ 3
Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
Mức độ 2
Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
Mức độ 2
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Mức độ 4
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Mức độ 2
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Mức độ 4
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Mức độ 4
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Mức độ 2
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
Loading...