Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 2
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký giám hộ
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký khai tử
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Mức độ 3
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Loading...