Tìm thấy 101 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.
Mức độ 4
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 4
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 4
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 3
Thủ tục công nhận hòa giải viên
Mức độ 2
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 2
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Mức độ 3
Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký kết hôn
Mức độ 2
Đăng ký lại khai tử
Mức độ 2
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Loading...