Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gia Viễn
Lĩnh vực Dân số

Loading...