Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

Loading...