Tìm thấy 386 thủ tục

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.
Một phần
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.
Một phần
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Một phần
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Toàn trình
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Toàn trình
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Một phần
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
...