Tìm thấy 386 thủ tục

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Một phần
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Một phần
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ sở hữu phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
Một phần
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Một phần
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Một phần
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Một phần
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.
...