Tìm thấy 386 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực bản chính từ hợp đồng giao dịch đã được chứng thực
Toàn trình
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Một phần
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Một phần
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Một phần
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Một phần
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.
Một phần
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
Một phần
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Một phần
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Một phần
Thi tuyển viên chức
Một phần
Tiếp nhận vào làm viên chức
Một phần
xét tuyển viên chức
...