Tìm thấy 386 thủ tục

Một phần
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Một phần
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Một phần
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Một phần
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Một phần
Cấp bản sao từ sổ gốc
Một phần
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chứ có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Toàn trình
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Một phần
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Một phần
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Một phần
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản quyền sử dụng đất và nhà ở
Một phần
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Một phần
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Một phần
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Một phần
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
...