Tìm thấy 386 thủ tục

Một phần
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Một phần
Thủ tục thực hiện Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng
Một phần
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Một phần
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Một phần
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Một phần
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Một phần
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần
Công nhận khu vực biển cấp huyện
Toàn trình
Gia hạn thời gian sử dụng khu vực biển
Một phần
Giao khu vực biển
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Một phần
Trả lại khu vực biển
...