Tìm thấy 356 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội
Toàn trình
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
Một phần
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
Toàn trình
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Toàn trình
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Một phần
Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Toàn trình
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
DVC cung cấp thông tin trực tuyến
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
DVC cung cấp thông tin trực tuyến
Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động.
Một phần
Xử lý đơn tại cấp huyện
Một phần
Xử lý đơn tại cấp xã
...