Tìm thấy 353 thủ tục

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Một phần
Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân
Một phần
Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Một phần
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
Một phần
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
Toàn trình
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Toàn trình
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
...