Tìm thấy 353 thủ tục

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Hòa giải tranh chấp đất đai
Một phần
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Một phần
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Một phần
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.
Một phần
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Một phần
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
...