Tìm thấy 353 thủ tục

Một phần
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Một phần
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Một phần
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Một phần
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Một phần
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Một phần
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Một phần
Công nhận khu vực biển cấp huyện
Toàn trình
Gia hạn thời gian sử dụng khu vực biển
Một phần
Giao khu vực biển
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
Một phần
Trả lại khu vực biển
Một phần
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
...