Đến tháng 10
UBND Thành phố Tam Điệp đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 04/10/2023)