Đến tháng 9
Tỉnh Ninh Bình đã giải quyết

99.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/09/2023)