NĂM 2023

98.8%

Trước hạn

1.2%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 174 hồ sơ
  • Giải quyết: 171 hồ sơ

« Xem năm 2022