NĂM 2023

95.4%

Trước hạn

4.6%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 13285 hồ sơ
  • Giải quyết: 13269 hồ sơ

« Xem năm 2022