NĂM 2024

97.1%

Trước hạn

2.8%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 7366 hồ sơ
  • Giải quyết: 7418 hồ sơ

« Xem năm 2023