Đến tháng 8
Sở Xây dựng đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/08/2022)