Đến tháng 12
Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết

99.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/12/2022)