Đến tháng 5
Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết

99.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/05/2022)