Đến tháng 4
Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết

89,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/04/2021)