Đến tháng 6
Sở Tài chính đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/06/2024)