Đến tháng 12
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/12/2023)