Đến tháng 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/04/2021)