Đến tháng 5
Ban Quản lý các KCN đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/05/2022)