NĂM 2020

91.7%

Trước hạn

8.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 10439 hồ sơ
  • Giải quyết: 10429 hồ sơ

« Xem năm 2019