NĂM 2022

85.8%

Trước hạn

14.2%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 12758 hồ sơ
  • Giải quyết: 12635 hồ sơ

« Xem năm 2021