NĂM 2021

96.1%

Trước hạn

3.9%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 8504 hồ sơ
  • Giải quyết: 8507 hồ sơ

« Xem năm 2020