NĂM 2022

98.3%

Trước hạn

1.7%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 4283 hồ sơ
  • Giải quyết: 3962 hồ sơ

« Xem năm 2021