NĂM 2024

91.1%

Trước hạn

8.9%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 1251 hồ sơ
  • Giải quyết: 1370 hồ sơ

« Xem năm 2023