CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2157 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 B-BCA-153629-TT Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh) Phòng cháy, chữa cháy
32 B-BCA-153418-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
33 B-BCA-153419-TT Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
34 B-BCA-153420-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện) Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
35 BCA-153738 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
36 BCA-153739 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
37 BCA-153740 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
38 BCA-153749 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
39 BCA-153750 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
40 BCA-153751 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
41 BCA-153752 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
42 BCA-153753 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
43 BCA-153754 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
44 BCA-153755 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
45 BCA-153757 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ