CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2071 1.005219.000.00.00.H42 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bảo trợ xã hội
2072 2.000777.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
2073 2.002105.000.00.00.H42 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bảo trợ xã hội
2074 1.010811.000.00.00.H42 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Người có công
2075 2.002161.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống tệ nạn xã hội
2076 1.008362.000.00.00.H42 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
2077 1.005394.000.00.00.H42 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức
2078 2.001688.000.00.00.H42 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ
2079 1.003732.000.00.00.H42 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
2080 1.003757.000.00.00.H42 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ
2081 1.003807.000.00.00.H42 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ
2082 1.003827.000.00.00.H42 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
2083 1.003841.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
2084 1.005201.000.00.00.H42 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức phi chính phủ
2085 1.005358.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Tổ chức phi chính phủ