CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
2041 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2042 DL-19 4.1 Kiểm tra DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2043 DL-20 4.2 Kiểm định DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2044 DL-05 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2045 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
2046 DL-06 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2047 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
EMC Đã kết nối EMC