CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
1 1.003729.H42 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
2 2.001765.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 1.003659.H42 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
4 1.004153.H42 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành
5 1.004235.H42 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
6 2.001564.H42 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành
7 1.004375.H42 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Xuất Bản, In và Phát hành
8 2.001098.H42 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 1.003483.H42 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
10 1.009374.H42 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
11 1.003868.H42 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
12 1.003114.H42 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
13 1.004379.H42 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
14 1.003633.H42 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
15 2.001744.H42 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành