CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Dịch vụ bưu chính

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

Thẩm định trong thời hạn 15

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2012/NĐ-CP Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 28-06-2012

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện