CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính

 

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Dịch vụ bưu chính

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

15 Ngày làm việc

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2012/NĐ-CP Nghị định 55/2012/NĐ-CP 28-06-2012 Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định Đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước