CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cấp huyện
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện

Phòng tài nguyên và môi trường

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc. Phí : Không quy định. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Trực tuyến 05 ngày làm việc. Phí : Không quy định. Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 ngày làm việc. Phí : Không quy định. Nộp hồ qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.2 kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến bằng văn bản hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Thời hạn giải quyết

05 ngày

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây. PL 6.1-Mau van ban de nghi cho y kien.doc
PL 6.2-Mau van ban phan hoi cho y kien.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Chính phủ
55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 23-06-2014 Quốc Hội
40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP 13-05-2019  
2736/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-10-2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện