CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học
Cơ quan thực hiện

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
- Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính

 

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Dịch vụ bưu chính

 

     
       
       

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;
b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;
c) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm: - Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường; - Học bạ; - Bản sao giấy khai sinh; - Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).
d) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 40a Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyển đến;
đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn

- 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Mau don_trong nuoc_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định Mau thong tin TLHT_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Thành phần hồ sơ đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Mau don_nuoc ngoai ve_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2012/TT-BGDĐT Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT 18-12-2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện