CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
Cơ quan thực hiện

phòng kinh tế hạ tầng huyện

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện

- Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Phí

không

Lệ Phí

Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TTBXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1) Tờ trình đề nghị thẩm định; (2) thuyết minh nội dung nhiệm vụ; (3) dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; (4)các bản vẽ in màu thu nhỏ ; (5) các văn bản pháp lý có liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm: (1), (2), (3), (4), (5) và văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 17-06-2009  
44/2015/NĐ-CP Nghị định 44/2015/NĐ-CP 06-05-2015 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 18-06-2014 Quốc Hội
37/2010/NĐ-CP Nghị định 37/2010/NĐ-CP 07-04-2010
 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện