CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện Nho Quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp: Không.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính

 

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Dịch vụ bưu chính

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Thời hạn giải quyết


10  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Biên bản xét khen thưởng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Chủ thể là hộ gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng.


Căn cứ pháp lý
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Biên bản xét khen thưởng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách gia đình được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do gia đình được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.