CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật   Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan   Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án   Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Dự thảo phương án   Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có)   Bản chính: 1 - Bản sao: 0
 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
08/2017/QH14 Luật 08/2017/QH14 19-06-2017 Quốc Hội
114/2018/NĐ-CP Nghị định 114/2018/NĐ-CP 04-09-2018 Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện