CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến  “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện, thành phố (UBND cấp huyện) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).


Bước 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ theo những nội dung và điều kiện quy định.


Bước 3.  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Bước 4. Trả kết quả “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Thời hạn giải quyết


25 ngày làm việc


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ


- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ; - Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; - Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.


Căn cứ pháp lý


- Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;- Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;- Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục.