CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện


Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, thanh tra trung tâm học tập cộng đồng; lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn


Bước 2.  Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.


Bước 3. Gửi kết quả đến các tổ chức, cá nhân liên quan.


 

Thời hạn giải quyết


15 ngày 

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ


- Biên bản kết luận thanh tra của Phòng giáo dục và đào tạo (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn); - Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể chỉ khi xảy ra trường hợp sau đây: - Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Căn cứ pháp lý


- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. - Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình. - Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình. - Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nho Quan thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng.